بررسی برنامه‌های حوزه علم و فناوری در کمیسیون شورای انقلاب فرهنگییکشنبه ۲۳, مه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

برنامه‌های مربوط به حوزه علم و فناوری در جلسه اخیر کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

به گفته ایسنا به گفته از مرکز خبر شورای انقلاب فرهنگی، در دویست و پنجاه و نهمین جلسه که به بررسی پیشنهادها و برنامه‌های مربوط به فعالیت اجرایی حوزه علم و فناوری در چارچوب احکام برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی کشور اختصاص داشت، اعضای جلسه پس از بررسی اهداف کلی و کمی در زمینه “توسعه پژوهش و تدوین راهبردها”، “تدوین و ارتقای استاندارد، ضوابط و مقررات”، “مدیریت و راهبری علم و فناوری” و همچنین “توسعه علوم انسانی پایه و کاربردی” به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود در این زمینه پرداختند.

لزوم بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در اجرایی‌سازی اسناد مصوب بالادستی، توجه به مقوله نوآوری در کنار فعالیت‌های علمی و فناوری، پیگیری تحقق راهبردهای اسناد مصوب بالادستی، پرهیز از ابهام و همپوشانی میان اهداف کمی و لزوم شفاف‌سازی هدفمند برنامه‌ها، جانمایی اهداف کمی مرتبط با مقوله فرهنگ کشور ذیل سند مهندسی فرهنگی کشور و برنامه‌ریزی اجرایی و هدفمند جهت هدایت بودجه به سمت علم و پژوهش اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بودند.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn